Home
Show Map

China: Inner Mongolia

Contents: Prefectures, Leagues, Cities, Districts, Banners and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts, banners and counties in the Inner Mongolia (Nèi mĕnggŭ) Autonomous Region by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Ālāshàn Méng [Alxa]阿拉善盟League196,279231,334
Ālāshàn Yòuqí [Alxa Right Banner]阿拉善右旗Banner25,28125,430
Ālāshàn Zuŏqí [Alxa Left Banner]阿拉善左旗Banner148,672173,494
Éjìnà Qí [Ejin]额济纳旗Banner22,32632,410
Bāotóu Shì包头市Prefecture-level City2,254,4392,650,364
Báiyún'èbókuàng Qū [Bayan Obo Mining District]白云鄂博矿区District25,28626,050
Dá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí [Darhan Muminggan United Banner]达尔罕茂明安联合旗Banner98,325101,486
Dōnghé Qū东河区District429,355512,045
Gùyáng Xiàn固阳县County170,643175,574
Jiŭyuán Qū九原区District277,593195,831
Kūndūlún Qū [Hondlon]昆都仑区District505,951726,838
Qīngshān Qū青山区District382,659600,284
Shíguăi Qū石拐区District50,33735,803
Tŭmòtè Yòuqí [Tumed Right Banner]土默特右旗Banner314,290276,453
Bāyànnào'ĕr Shì [Bayan Nur]巴彦淖尔市Prefecture-level City1,682,6621,669,915
Dèngkŏu Xiàn磴口县County117,561117,091
Hángjĭn Hòuqí [Hanggin Rear Banner]杭锦后旗Banner284,279257,943
Línhé Qū临河区District510,965541,721
Wūlātè Hòuqí [Urad Rear Banner]乌拉特后旗Banner48,09065,207
Wūlātè Qiánqí [Urad Front Banner]乌拉特前旗Banner319,376293,269
Wūlātè Zhōngqí [Urad Middle Banner]乌拉特中旗Banner133,309134,204
Wŭyuán Xiàn五原县County269,082260,480
Chìfēng Shì赤峰市Prefecture-level City4,435,7374,341,245
Ālŭkē'ĕrqìn Qí [Ar Horqin]阿鲁科尔沁旗Banner297,090272,205
Áohàn Qí [Aohan]敖汉旗Banner580,842547,043
Bālín Yòuqí [Bairin Right Banner]巴林右旗Banner174,275175,543
Bālín Zuŏqí [Bairin Left Banner]巴林左旗Banner332,550327,765
Hóngshān Qū红山区District318,512434,785
Kālăqìn Qí [Harqin]喀喇沁旗Banner362,458293,246
Kèshíkèténg Qí [Heshigten]克什克腾旗Banner242,957211,155
Línxī Xiàn林西县County235,947200,619
Níngchéng Xiàn宁城县County591,684546,845
Sōngshān Qū松山区District538,176573,571
Wēngniútè Qí [Ongniud]翁牛特旗Banner464,211433,298
Yuánbăoshān Qū元宝山区District297,035325,170
È'ĕrduōsī Shì [Ordos]鄂尔多斯市Prefecture-level City1,369,7661,940,653
Dálātè Qí [Dalad]达拉特旗Banner311,608322,101
Dōngshèng Qū东胜区District252,566582,544
Ètuōkè Qí [Otog Banner]鄂托克旗Banner100,072148,844
Ètuōkè Qiánqí [Otog Front Banner]鄂托克前旗Banner66,86668,282
Hángjĭn Qí [Hanggin]杭锦旗Banner122,744111,102
Kāngbāshí Qū [← Dōngshèng Qū]康巴什区District...44,020
Wūshĕn Qí [Uxin]乌审旗Banner96,873124,527
Yījīnhuòluò Qí [Ejin Horo]伊金霍洛旗Banner147,739226,752
Zhŭngé'ĕr Qí [Jungar]准格尔旗Banner271,298356,501
Hūhéhàotè Shì [Hohhot]呼和浩特市Prefecture-level City2,392,8952,866,615
Hélíngé'ĕr Xiàn [Horinger]和林格尔县County176,474169,856
Huímín Qū回民区District284,676394,555
Qīngshuĭhé Xiàn清水河县County125,74893,887
Sàihăn Qū赛罕区District445,762635,599
Tŭmòtè Zuŏqí [Tumed Left Banner]土默特左旗Banner340,606312,532
Tuōkètuō Xiàn [Togtoh]托克托县County185,582200,840
Wŭchuān Xiàn武川县County157,530108,726
Xīnchéng Qū新城区District409,629567,255
Yùquán Qū玉泉区District266,888383,365
Hūlúnbèi'ĕr Shì [Hulunbuir]呼伦贝尔市Prefecture-level City2,687,2282,549,252
Āróng Qí [Arun]阿荣旗Banner304,210278,744
Chén Bā'ĕrhŭ Qí [Old Barag Banner]陈巴尔虎旗Banner67,88258,244
É'ĕrgŭnà Shì [Ergun]额尔古纳市County-level City87,82976,667
Èlúnchūn Zìzhìqí [Oroqen]鄂伦春自治旗Autonomous Banner292,097223,752
Èwēnkèzú Zìzhìqí [Evenk Autonomous Banner]鄂温克族自治旗Autonomous Banner146,808134,979
Gēnhé Shì根河市County-level City157,337110,438
Hăilā'ĕr Qū [Hailar]海拉尔区District262,184344,934
Mănzhōulĭ Shì满洲里市County-level City...149,512
Mòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí [Morin Dawa]莫力达瓦达斡尔族自治旗Autonomous Banner294,501276,912
Xīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí [New Barag Right Banner]新巴尔虎右旗Banner36,76436,356
Xīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí [New Barag Left Banner]新巴尔虎左旗Banner41,64740,258
Yákèshí Shì牙克石市County-level City405,806352,173
Zhāláinuò'ěr Qū [Jalainur; ← Mănzhōulĭ Shì]扎赉诺尔区District...99,960
Zhālántún Shì扎兰屯市County-level City409,051366,323
Tōngliáo Shì通辽市Prefecture-level City3,028,4193,139,153
Huòlínguōlè Shì [Holingol]霍林郭勒市County-level City66,945102,214
Kāilŭ Xiàn开鲁县County382,836396,166
Kē'ĕrqìn Qū [Horqin]科尔沁区District793,913898,895
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí [Horqin Left Back Banner]科尔沁左翼后旗Banner387,577379,237
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí [Horqin Left Middle Banner]科尔沁左翼中旗Banner511,196514,741
Kùlún Qí [Hure]库伦旗Banner172,419167,020
Nàimàn Qí [Naiman]奈曼旗Banner421,049401,509
Zhālŭtè Qí [Jarud]扎鲁特旗Banner292,484279,371
Wūhăi Shì乌海市Prefecture-level City427,553532,902
Hăibówān Qū海勃湾区District199,557296,177
Hăinán Qū海南区District100,819103,355
Wūdá Qū乌达区District127,177133,370
Wūlánchábù Shì [Ulanqab]乌兰察布市Prefecture-level City2,284,4142,143,590
Cháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí [Chahar Right Back Banner]察哈尔右翼后旗Banner164,980150,174
Cháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí [Chahar Right Front Banner]察哈尔右翼前旗Banner209,468164,434
Cháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí [Chahar Right Middle Banner]察哈尔右翼中旗Banner167,203149,483
Fēngzhèn Shì丰镇市County-level City264,204245,608
Huàdé Xiàn化德县County129,161123,535
Jíníng Qū集宁区District272,448356,135
Liángchéng Xiàn凉城县County197,098185,954
Shāngdū Xiàn商都县County276,156234,417
Sìziwáng Qí [Dorbod]四子王旗Banner180,568176,818
Xīnghé Xiàn兴和县County250,261220,067
Zhuózī Xiàn卓资县County172,867136,965
Xīlínguōlè Méng [Xilin Gol]锡林郭勒盟League975,1681,028,022
Ābāgā Qí [Abag]阿巴嘎旗Banner46,97543,574
Dōng Wūzhūmùqìn Qí [East Ujimqin Banner]东乌珠穆沁旗Banner85,90993,962
Duōlún Xiàn多伦县County102,879100,893
Èrliánhàotè Shì [Erenhot]二连浩特市County-level City47,02574,179
Sūnítè Yòuqí [Sonid Right Banner]苏尼特右旗Banner76,88071,063
Sūnítè Zuŏqí [Sonid Left Banner]苏尼特左旗Banner37,61233,652
Tàipūsì Qí [Taibus]太仆寺旗Banner170,261112,339
Xiānghuáng Qí [Bordered Yellow Banner]镶黄旗Banner26,84328,450
Xīlínhàotè Shì [Xilinhot]锡林浩特市County-level City173,796245,886
Xī Wūzhūmùqìn Qí [West Ujimqin Banner]西乌珠穆沁旗Banner72,16387,614
Zhènglán Qí [Xulun Hoh]正蓝旗Banner71,18681,967
Zhèngxiāngbái Qí [Plain and Bordered White Banner]正镶白旗Banner63,63954,443
Xīng'ān Méng [Hinggan]兴安盟League1,588,7871,613,246
Ā'ĕrshān Shì [Arxan]阿尔山市County-level City45,18968,311
Kē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí [Horqin Right Front Banner]科尔沁右翼前旗Banner341,574299,834
Kē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí [Horqin Right Middle Banner]科尔沁右翼中旗Banner247,031251,461
Tūquán Xiàn突泉县County292,852274,213
Wūlánhàotè Shì [Ulan Hot]乌兰浩特市County-level City269,162327,081
Zhālàitè Qí [Jalaid]扎赉特旗Banner392,979392,346
Nèi mĕnggŭ [Inner Mongolia]内蒙古自治区Autonomous Region23,323,34724,706,291

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2016, as far as sufficient information is available.