Home
Show Map

China: Zūnyì Shì / 遵义市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zūnyì Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bōzhōu Qū [← Zūnyì Xiàn]播州区District671,842
Chìshuĭ Shì赤水市County-level City237,052
Dàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn道真仡佬族苗族自治县Autonomous County244,159
Fènggāng Xiàn凤冈县County313,128
Hónghuāgăng Qū红花岗区District819,241
Huìchuān Qū汇川区District546,692
Méitán Xiàn湄潭县County377,358
Rénhuái Shì仁怀市County-level City546,477
Suíyáng Xiàn绥阳县County380,083
Tóngzĭ Xiàn桐梓县County521,840
Wùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn务川仡佬族苗族自治县Autonomous County321,657
Xíshuĭ Xiàn习水县County523,180
Yúqìng Xiàn余庆县County234,739
Zhèng'ān Xiàn正安县County389,634
Zūnyì Shì遵义市Prefecture-level City6,127,082

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zūnyì Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānchăng Zhèn安场镇TownZhèng'ān Xiàn47,375
Áoxī Zhèn敖溪镇TownYúqìng Xiàn19,551
Bǎicūn Zhèn柏村镇TownWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn9,995
Báiní Zhèn白泥镇TownYúqìng Xiàn56,330
Báiyún Xiāng白云乡Rural TownshipChìshuĭ Shì6,891
Bājiāo Xiāng芭蕉乡Rural TownshipTóngzĭ Xiàn8,006
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownHuìchuān Qū19,226
Bānzhú Xiāng班竹乡Rural TownshipZhèng'ān Xiàn18,408
Băoyuán Xiāng宝源乡Rural TownshipChìshuĭ Shì6,801
Bĕijīnglù Jiēdào北京路街道办事处Urban SubdistrictHónghuāgăng Qū22,180
Bìfēng Xiāng碧峰乡Rural TownshipZhèng'ān Xiàn15,865
Bĭng'ān Xiāng丙安乡Rural TownshipChìshuĭ Shì5,447
Cānglóng Jiēdào苍龙街道办事处Urban SubdistrictRénhuái Shì24,875
Chánggăng Zhèn长岗镇TownRénhuái Shì17,584
Chángqī Zhèn长期镇TownChìshuĭ Shì17,166
Chángshā Zhèn长沙镇TownChìshuĭ Shì13,715
Chángzhēng Zhèn长征街道办事处Urban SubdistrictHónghuāgăng Qū128,744
Chāolè Xiāng抄乐乡Rural TownshipMéitán Xiàn13,080
Chéngzhài Xiāng程寨乡Rural TownshipXíshuĭ Xiàn11,912
Chŭmĭ Zhèn楚米镇TownTóngzĭ Xiàn21,807
Dàbà Zhèn大坝镇TownRénhuái Shì30,197
Dàgān Zhèn大矸镇TownDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn15,676
Dàhé Zhèn大河镇TownTóngzĭ Xiàn8,015
Dàliánlù Jiēdào大连路街道办事处Urban SubdistrictHuìchuān Qū71,361
Dàlùcáo Xiāng大路槽乡Rural TownshipSuíyáng Xiàn10,006
Dàpíng Zhèn大坪镇TownWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn20,035
Dàpō Xiāng大坡乡Rural TownshipXíshuĭ Xiàn20,014
Dàtóng Zhèn大同镇TownChìshuĭ Shì14,917
Dàwūjiāng Zhèn大乌江镇TownYúqìng Xiàn24,165
Dŏnggōngsì Zhèn董公寺街道办事处Urban SubdistrictHuìchuān Qū27,004
Dōnghuáng Zhèn东皇镇TownXíshuĭ Xiàn106,237
Dūrú Zhèn都濡镇TownWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn76,108
Èrhé Zhèn二合镇TownRénhuái Shì21,434
Èrláng Xiāng二郎乡Rural TownshipXíshuĭ Xiàn16,143
Èrlĭ Xiāng二里乡Rural TownshipXíshuĭ Xiàn15,096
Fēnghuá Zhèn风华镇TownSuíyáng Xiàn34,229
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn25,006
Fēngshuĭ Xiāng风水乡Rural TownshipTóngzĭ Xiàn15,335
Fēngxiāng Zhèn枫香镇TownBōzhōu Qū30,270
Fēngyán Zhèn蜂岩镇TownFènggāng Xiàn22,479
Fèngyí Zhèn凤仪镇TownZhèng'ān Xiàn53,767
Fēnshuĭ Xiāng分水乡Rural TownshipWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn13,734
Fùxīng Zhèn复兴镇TownMéitán Xiàn23,760
Fùxīng Zhèn复兴镇TownChìshuĭ Shì15,151
Fúyáng Zhèn涪洋镇TownWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn24,535
Fúyān Xiāng桴焉乡Rural TownshipZhèng'ān Xiàn12,481
Gāodàpíng Xiāng高大坪乡Rural TownshipRénhuái Shì30,059
Gāopíng Zhèn高坪街道办事处Urban SubdistrictHuìchuān Qū55,117
Gāoqiáo Zhèn高桥街道办事处Urban SubdistrictHuìchuān Qū81,228
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownTóngzĭ Xiàn19,901
Gāotái Zhèn高台镇TownMéitán Xiàn20,112
Gélín Zhèn格林镇TownZhèng'ān Xiàn20,277
Gŏujiāng Zhèn苟江镇TownBōzhōu Qū16,530
Gòupítān Zhèn构皮滩镇TownYúqìng Xiàn28,042
Guāncāng Zhèn官仓镇TownTóngzĭ Xiàn25,965
Guāndiàn Zhèn官店镇TownXíshuĭ Xiàn19,665
Guāndù Zhèn官渡镇TownChìshuĭ Shì19,649
Guānxīng Zhèn关兴镇TownYúqìng Xiàn15,310
Hăilóng Zhèn海龙镇TownHónghuāgăng Qū12,748
Hébà Xiāng何坝乡Rural TownshipFènggāng Xiàn18,918
Hékŏu Xiāng河口乡Rural TownshipDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn13,612
Hémă Zhèn合马镇TownRénhuái Shì15,485
Héxī Zhèn和溪镇TownZhèng'ān Xiàn23,533
Hóngguān Xiāng洪关乡Rural TownshipBōzhōu Qū7,923
Hóngsī Xiāng红丝乡Rural TownshipWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn9,660
Hòushān Miáozú Bùyīzú Xiāng后山苗族布依族乡Rural TownshipRénhuái Shì7,811
Huángdū Zhèn黄都镇TownWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn21,930
Huángjiābà Zhèn黄家坝镇TownMéitán Xiàn35,153
Huánglián Xiāng黄莲乡Rural TownshipTóngzĭ Xiàn5,933
Huángyáng Zhèn黄杨镇TownSuíyáng Xiàn18,646
Huāpíng Zhèn花坪镇TownFènggāng Xiàn16,212
Huāqiū Zhèn花秋镇TownTóngzĭ Xiàn35,964
Huāshān Miáozú Xiāng花山苗族乡Rural TownshipYúqìng Xiàn10,584
Huílóng Zhèn回龙镇TownXíshuĭ Xiàn23,976
Huŏshígăng Xiāng火石岗乡Rural TownshipRénhuái Shì16,814
Húshì Zhèn葫市镇TownChìshuĭ Shì12,354
Jiănbà Zhèn枧坝镇TownSuíyáng Xiàn18,162
Jiănpíng Xiāng俭坪乡Rural TownshipZhèng'ān Xiàn13,905
Jiāobà Xiāng蕉坝乡Rural TownshipWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn17,732
Jīndĭngshān Zhèn金鼎山镇TownHónghuāgăng Qū26,820
Jīnhuá Jiēdào金华街道办事处Urban SubdistrictChìshuĭ Shì12,095
Jìnhuà Zhèn进化镇TownFènggāng Xiàn25,557
Jiŭbà Zhèn九坝镇TownTóngzĭ Xiàn24,052
Jiŭcāng Zhèn九仓镇TownRénhuái Shì19,264
Jiùchéng Zhèn旧城镇TownDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn16,137
Kuānkuò Zhèn宽阔镇TownSuíyáng Xiàn17,009
Lăbā Zhèn喇叭镇TownHónghuāgăng Qū15,406
Lăochéng Jiēdào老城街道办事处Urban SubdistrictHónghuāgăng Qū54,976
Lèjiăn Xiāng乐俭乡Rural TownshipZhèng'ān Xiàn8,413
Lèshān Zhèn乐山镇TownBōzhōu Qū17,798
Liángcūn Zhèn良村镇TownXíshuĭ Xiàn26,633
Liănghékŏu Xiāng两河口乡Rural TownshipChìshuĭ Shì5,230
Liáoyuán Zhèn燎原镇TownTóngzĭ Xiàn19,081
Liúdù Zhèn流渡镇TownZhèng'ān Xiàn19,399
Lóngjiā Zhèn龙家镇TownYúqìng Xiàn14,713
Lóngjĭng Xiāng龙井乡Rural TownshipRénhuái Shì13,701
Lóngkēng Zhèn龙坑镇TownBōzhōu Qū49,934
Lóngpíng Zhèn龙坪镇TownBōzhōu Qū28,227
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownFènggāng Xiàn62,380
Lóngxīng Zhèn隆兴镇TownDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn19,896
Lóngxīng Zhèn隆兴镇TownXíshuĭ Xiàn33,366
Lóngxī Zhèn龙溪镇TownYúqìng Xiàn30,494
Lóushānguān Zhèn娄山关镇TownTóngzĭ Xiàn137,405
Lŭbān Zhèn鲁班镇TownRénhuái Shì35,407
Luòlóng Zhèn洛龙镇TownDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn14,989
Máobà Zhèn茅坝镇TownRénhuái Shì30,027
Máolì Zhèn茅栗镇TownBōzhōu Qū19,643
Máopíng Zhèn茅坪镇TownMéitán Xiàn8,703
Máoshí Xiāng茅石乡Rural TownshipTóngzĭ Xiàn11,958
Máoshí Zhèn毛石镇TownHuìchuān Qū14,538
Máotái Zhèn茅台镇TownRénhuái Shì46,714
Máotiān Zhèn茅天镇TownWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn18,362
Máoyā Zhèn茅垭镇TownSuíyáng Xiàn20,167
Măshān Zhèn马山镇TownMéitán Xiàn19,626
Mătí Zhèn马蹄镇TownBōzhōu Qū27,085
Măzōng Miáozú Xiāng马鬃苗族乡Rural TownshipTóngzĭ Xiàn5,730
Méijiāng Zhèn湄江镇TownMéitán Xiàn92,263
Miàotáng Zhèn庙塘镇TownZhèng'ān Xiàn15,921
Mínhuà Xiāng民化乡Rural TownshipXíshuĭ Xiàn15,069
Mùguā Zhèn木瓜镇TownTóngzĭ Xiàn20,681
Nánbái Zhèn南白镇TownBōzhōu Qū127,190
Nánguān Zhèn南关街道办事处Urban SubdistrictHónghuāgăng Qū45,802
Nánménguān Jiēdào南门关街道办事处Urban SubdistrictHónghuāgăng Qū39,545
Níbà Xiāng坭坝乡Rural TownshipXíshuĭ Xiàn9,255
Nígāo Xiāng泥高乡Rural TownshipWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn23,783
Pànshuĭ Zhèn泮水镇TownBōzhōu Qū31,965
Pínglè Xiāng坪乐乡Rural TownshipSuíyáng Xiàn11,797
Píngmó Zhèn平模镇TownDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn9,424
Píngzhèng Xiāng平正乡Rural TownshipBōzhōu Qū16,056
Pōdù Zhèn坡渡镇TownTóngzĭ Xiàn15,887
Púchăng Zhèn蒲场镇TownSuíyáng Xiàn29,947
Qīnggāngtáng Zhèn青杠塘镇TownSuíyáng Xiàn16,254
Róngguāng Xiāng容光乡Rural TownshipTóngzĭ Xiàn13,173
Ruìxī Zhèn瑞溪镇TownZhèng'ān Xiàn20,730
Sānchàhé Xiāng三岔河乡Rural TownshipXíshuĭ Xiàn12,507
Sānchà Zhèn三岔镇TownBōzhōu Qū27,147
Sāndù Zhèn三渡镇TownHónghuāgăng Qū13,904
Sāngmù Zhèn桑木镇TownXíshuĭ Xiàn16,316
Sānhé Zhèn三合镇TownBōzhōu Qū50,658
Sānhé Zhèn三合镇TownRénhuái Shì26,583
Sānjiāng Zhèn三江镇TownDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn7,343
Sānqiáo Zhèn三桥镇TownDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn16,910
Shàngbà Tŭjiāzú Xiāng上坝土家族乡Rural TownshipDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn12,521
Shànghăilù Jiēdào上海路街道办事处Urban SubdistrictHuìchuān Qū76,983
Shàngjī Zhèn尚嵇镇TownBōzhōu Qū33,587
Shānpén Zhèn山盆镇TownHuìchuān Qū44,279
Shātān Xiāng沙滩乡Rural TownshipRénhuái Shì8,632
Shāwān Zhèn沙湾镇TownHuìchuān Qū17,389
Shēnxī Zhèn深溪镇TownHónghuāgăng Qū27,951
Shíbăn Zhèn石板镇TownBōzhōu Qū25,326
Shíbăo Xiāng石堡乡Rural TownshipChìshuĭ Shì5,167
Shícháo Xiāng石朝乡Rural TownshipWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn9,214
Shíjìng Xiāng石径乡Rural TownshipFènggāng Xiàn11,941
Shílián Xiāng石莲乡Rural TownshipMéitán Xiàn19,830
Shìpíng Xiāng市坪乡Rural TownshipZhèng'ān Xiàn12,222
Shīxī Zhèn狮溪镇TownTóngzĭ Xiàn25,151
Shìzhōng Jiēdào市中街道办事处Urban SubdistrictChìshuĭ Shì42,749
Shuānglóng Xiāng双龙乡Rural TownshipXíshuĭ Xiàn9,539
Shuĭbàtáng Zhèn水坝塘镇TownTóngzĭ Xiàn16,494
Sìdù Zhèn泗渡镇TownHuìchuān Qū26,253
Sōngkăn Zhèn松坎镇TownTóngzĭ Xiàn15,745
Sōnglín Zhèn松林镇TownHuìchuān Qū19,337
Sōngyān Zhèn松烟镇TownYúqìng Xiàn24,836
Suíyáng Zhèn绥阳镇TownFènggāng Xiàn24,886
Tàibái Zhèn太白镇TownSuíyáng Xiàn15,861
Tánchăng Zhèn坛厂镇TownRénhuái Shì22,402
Táolín Xiāng桃林乡Rural TownshipXíshuĭ Xiàn16,376
Táoyuán Xiāng桃源乡Rural TownshipDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn6,572
Tiānchéng Xiāng天城乡Rural TownshipMéitán Xiàn12,935
Tiānpíng Xiāng天坪乡Rural TownshipTóngzĭ Xiàn17,043
Tiānqiáo Xiāng天桥乡Rural TownshipFènggāng Xiàn17,197
Tiāntái Zhèn天台镇TownChìshuĭ Shì15,038
Tiĕchăng Zhèn铁厂镇TownBōzhōu Qū11,227
Tóngmín Zhèn同民镇TownXíshuĭ Xiàn11,312
Tuánxī Zhèn团溪镇TownBōzhōu Qū41,125
Tuánzé Zhèn团泽镇TownHuìchuān Qū35,527
Tŭchéng Zhèn土城镇TownXíshuĭ Xiàn30,109
Tŭpíng Zhèn土坪镇TownZhèng'ān Xiàn27,206
Tŭxī Zhèn土溪镇TownFènggāng Xiàn26,359
Wàngcăo Zhèn旺草镇TownSuíyáng Xiàn42,848
Wànglóng Zhèn旺隆镇TownChìshuĭ Shì15,602
Wángzhài Xiāng王寨乡Rural TownshipFènggāng Xiàn16,263
Wànlĭlù Jiēdào万里路街道办事处Urban SubdistrictHónghuāgăng Qū36,917
Wénhuá Jiēdào文华街道办事处Urban SubdistrictChìshuĭ Shì17,042
Wēnquán Zhèn温泉镇TownSuíyáng Xiàn19,516
Wēnshuĭ Zhèn温水镇TownXíshuĭ Xiàn37,382
Wūjiāng Zhèn乌江镇TownBōzhōu Qū15,635
Wŭmă Zhèn五马镇TownRénhuái Shì25,624
Xiàngkŏu Zhèn巷口镇TownHónghuāgăng Qū11,368
Xiānyuán Zhèn仙源镇TownXíshuĭ Xiàn18,282
Xiăoguān Xiāng小关乡Rural TownshipSuíyáng Xiàn13,495
Xiăosāi Zhèn小腮镇TownYúqìng Xiàn10,714
Xiăoshuĭ Xiāng小水乡Rural TownshipTóngzĭ Xiàn8,419
Xiăoyă Zhèn小雅镇TownZhèng'ān Xiàn22,677
Xiāzi Zhèn虾子镇TownHónghuāgăng Qū50,000
Xièbà Xiāng谢坝乡Rural TownshipZhèng'ān Xiàn8,722
Xīhé Xiāng西河乡Rural TownshipMéitán Xiàn18,619
Xíjiŭ Zhèn习酒镇TownXíshuĭ Xiàn28,045
Xĭmălù Jiēdào洗马路街道办事处Urban SubdistrictHuìchuān Qū45,580
Xĭmă Xiāng洗马乡Rural TownshipMéitán Xiàn16,934
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownMéitán Xiàn25,967
Xĭngmín Zhèn醒民镇TownXíshuĭ Xiàn11,469
Xīnjiàn Xiāng新建乡Rural TownshipFènggāng Xiàn14,441
Xīnmín Zhèn新民镇TownBōzhōu Qū14,564
Xīnnán Xiāng新南乡Rural TownshipMéitán Xiàn18,861
Xīnpú Zhèn新蒲街道办事处Urban SubdistrictHónghuāgăng Qū45,853
Xīnzhàn Zhèn新站镇TownTóngzĭ Xiàn19,636
Xīnzhōu Zhèn新舟镇TownHónghuāgăng Qū54,030
Xīnzhōu Zhèn新州镇TownZhèng'ān Xiàn19,741
Xīpíng Zhèn西坪镇TownBōzhōu Qū25,105
Xĭtóu Zhèn喜头镇TownRénhuái Shì20,888
Xuékŏng Xiāng学孔乡Rural TownshipRénhuái Shì16,869
Yáchuān Zhèn琊川镇TownFènggāng Xiàn21,545
Yán'ānlù Jiēdào延安路街道办事处Urban SubdistrictHónghuāgăng Qū49,680
Yángchuān Zhèn洋川镇TownSuíyáng Xiàn83,401
Yángdèng Zhèn羊磴镇TownTóngzĭ Xiàn15,125
Yángxīng Xiāng杨兴乡Rural TownshipZhèng'ān Xiàn11,024
Yángxī Zhèn阳溪镇TownDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn8,110
Yánjīn Jiēdào盐津街道办事处Urban SubdistrictRénhuái Shì38,233
Yànshān Zhèn砚山镇TownWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn8,495
Yāxī Zhèn鸭溪镇TownBōzhōu Qū54,847
Yèláng Zhèn夜郎镇TownTóngzĭ Xiàn15,334
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownFènggāng Xiàn18,590
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownXíshuĭ Xiàn17,370
Yŏnghé Zhèn永和镇TownFènggāng Xiàn16,360
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownHónghuāgăng Qū29,309
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownMéitán Xiàn39,906
Yuánhòu Zhèn元厚镇TownChìshuĭ Shì12,038
Yúquán Zhèn鱼泉镇TownMéitán Xiàn11,609
Yùxī Zhèn玉溪镇TownDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn82,111
Zhàibà Zhèn寨坝镇TownXíshuĭ Xiàn17,107
Zhèngchăng Zhèn郑场镇TownSuíyáng Xiàn28,745
Zhènnán Zhèn镇南镇TownWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn17,669
Zhīmá Zhèn芝麻镇TownHuìchuān Qū12,870
Zhōngguān Zhèn中观镇TownZhèng'ān Xiàn17,968
Zhōnghuálù Jiēdào中华路街道办事处Urban SubdistrictHónghuāgăng Qū44,320
Zhōngshānlù Jiēdào中山路街道办事处Urban SubdistrictHónghuāgăng Qū31,145
Zhōngshū Jiēdào中枢街道办事处Urban SubdistrictRénhuái Shì77,874
Zhōngxìn Zhèn忠信镇TownDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn12,845
Zhōngzhuāng Zhèn忠庄街道办事处Urban SubdistrictHónghuāgăng Qū46,872
Zhōushuĭqiáo Jiēdào舟水桥街道办事处Urban SubdistrictHónghuāgăng Qū31,671
Zhuóshuĭ Zhèn濯水镇TownWùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn25,399
Zōngpíng Xiāng棕坪乡Rural TownshipDàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn8,013

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).