Home
Show Map

China: Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu / 文山壮族苗族自治州

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu (Zhuang and Miao autonomous prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fùníng Xiàn富宁县County407,537
Guăngnán Xiàn广南县County787,449
Măguān Xiàn马关县County367,507
Málìpō Xiàn麻栗坡县County277,960
Qiūbĕi Xiàn丘北县County477,441
Wénshān Shì文山市County-level City481,505
Xīchóu Xiàn西畴县County255,286
Yànshān Xiàn砚山县County463,261
Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu文山壮族苗族自治州Zhuang and Miao Autonomous Prefecture3,517,946

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āmĕng Zhèn阿猛镇TownYànshān Xiàn53,291
Āshè Yízú Xiāng阿舍彝族乡Rural TownshipYànshān Xiàn24,356
Āyòng Xiāng阿用乡Rural TownshipFùníng Xiàn17,906
Bābăo Zhèn八宝镇TownGuăngnán Xiàn70,665
Bābù Xiāng八布乡Rural TownshipMálìpō Xiàn20,387
Bādàoshào Yízú Xiāng八道哨彝族乡Rural TownshipQiūbĕi Xiàn31,345
Bāgā Xiāng八嘎乡Rural TownshipYànshān Xiàn31,697
Bǎilín Xiāng柏林乡Rural TownshipXīchóu Xiàn11,711
Bàmĕi Zhèn坝美镇TownGuăngnán Xiàn64,188
Bănbèng Xiāng板蚌乡Rural TownshipGuăngnán Xiàn14,812
Bănlún Xiāng板仑乡Rural TownshipFùníng Xiàn24,599
Bàxīn Yízú Xiāng坝心彝族乡Rural TownshipWénshān Shì5,288
Bāzhài Zhèn八寨镇TownMăguān Xiàn43,755
Bèng'é Xiāng蚌峨乡Rural TownshipYànshān Xiàn12,797
Bènggŭ Xiāng蚌谷乡Rural TownshipXīchóu Xiàn20,946
Bĭngliè Yízú Xiāng秉烈彝族乡Rural TownshipWénshān Shì19,871
Bō'ài Zhèn剥隘镇TownFùníng Xiàn21,171
Bózhú Zhèn薄竹镇TownWénshān Shì27,309
Dàlìshù Xiāng大栗树乡Rural TownshipMăguān Xiàn30,273
Dàpíng Zhèn大坪镇TownMálìpō Xiàn24,568
Déhòu Zhèn德厚镇TownWénshān Shì33,125
Dĭwéi Xiāng底圩乡Rural TownshipGuăngnán Xiàn35,233
Dŏngbăo Xiāng董堡乡Rural TownshipGuăngnán Xiàn20,903
Dòngbō Yáozú Xiāng洞波瑶族乡Rural TownshipFùníng Xiàn35,702
Dŏnggān Zhèn董干镇TownMálìpō Xiàn46,544
Dŏngmă Xiāng董马乡Rural TownshipXīchóu Xiàn20,001
Dōngshān Yízú Xiāng东山彝族乡Rural TownshipWénshān Shì9,458
Dūlóng Zhèn都龙镇TownMăguān Xiàn36,961
Fădòu Xiāng法斗乡Rural TownshipXīchóu Xiàn29,293
Gānhé Yízú Xiāng干河彝族乡Rural TownshipYànshān Xiàn21,601
Guānzhài Xiāng官寨乡Rural TownshipQiūbĕi Xiàn47,689
Guīcháo Zhèn归朝镇TownFùníng Xiàn38,960
Gŭlā Xiāng谷拉乡Rural TownshipFùníng Xiàn22,499
Gŭlínqìng Xiāng古林箐乡Rural TownshipMăguān Xiàn11,926
Gŭmù Zhèn古木镇TownWénshān Shì22,263
Hēizhīguŏ Xiāng黑支果乡Rural TownshipGuăngnán Xiàn51,404
Hóngdiàn Huízú Xiāng红甸回族乡Rural TownshipWénshān Shì12,332
Huājiă Xiāng花甲乡Rural TownshipFùníng Xiàn22,122
Jiāhánqìng Zhèn夹寒箐镇TownMăguān Xiàn36,947
Jiāngnèi Zhèn江那镇TownYànshān Xiàn79,448
Jiàyī Zhèn稼依镇TownYànshān Xiàn41,917
Jījiē Xiāng鸡街乡Rural TownshipXīchóu Xiàn36,918
Jīnchăng Zhèn金厂镇TownMăguān Xiàn8,589
Jĭnpíng Zhèn锦屏镇TownQiūbĕi Xiàn71,746
Jiùmò Xiāng旧莫乡Rural TownshipGuăngnán Xiàn59,191
Kāihuà Jiēdào开化街道办事处Urban SubdistrictWénshān Shì221,301
Liánchéng Zhèn莲城镇TownGuăngnán Xiàn101,221
Liánhuātáng Xiāng莲花塘乡Rural TownshipXīchóu Xiàn23,050
Lĭdá Zhèn里达镇TownFùníng Xiàn21,858
Liùhé Xiāng六河乡Rural TownshipMálìpō Xiàn16,121
Liŭjĭng Yízú Xiāng柳井彝族乡Rural TownshipWénshān Shì12,392
Măbái Zhèn马白镇TownMăguān Xiàn79,534
Măjiē Xiāng马街乡Rural TownshipMálìpō Xiàn25,349
Málì Zhèn麻栗镇TownMálìpō Xiàn54,511
Mătáng Zhèn马塘镇TownWénshān Shì34,522
Mĕngdòng Yáozú Xiāng猛硐瑶族乡Rural TownshipMálìpō Xiàn15,303
Mièchăng Xiāng篾厂乡Rural TownshipMăguān Xiàn16,729
Mùchăng Zhèn木厂镇TownMăguān Xiàn24,158
Mùyāng Zhèn木央镇TownFùníng Xiàn50,276
Nànéng Xiāng那能乡Rural TownshipFùníng Xiàn18,138
Nánlāo Xiāng南捞乡Rural TownshipMăguān Xiàn12,939
Nánpíng Zhèn南屏镇TownGuăngnán Xiàn41,971
Nàsă Zhèn那洒镇TownGuăngnán Xiàn50,899
Nìjiăo Yízú Xiāng腻脚彝族乡Rural TownshipQiūbĕi Xiàn26,576
Pánlóng Yízú Xiāng盘龙彝族乡Rural TownshipYànshān Xiàn30,076
Píngbà Zhèn平坝镇TownWénshān Shì31,128
Píngyuăn Zhèn平远镇TownYànshān Xiàn88,103
Píngzhài Xiāng平寨乡Rural TownshipQiūbĕi Xiàn33,603
Pōjiăo Zhèn坡脚镇TownMăguān Xiàn21,953
Rénhé Zhèn仁和镇TownMăguān Xiàn30,290
Shèdé Yízú Xiāng舍得彝族乡Rural TownshipQiūbĕi Xiàn17,414
Shuānglóngyíng Zhèn双龙营镇TownQiūbĕi Xiàn75,190
Shŭguāng Xiāng曙光乡Rural TownshipGuăngnán Xiàn32,601
Shùpí Yízú Xiāng树皮彝族乡Rural TownshipQiūbĕi Xiàn42,157
Tiānbăo Zhèn天保镇TownMálìpō Xiàn20,109
Tiánpéng Zhèn田蓬镇TownFùníng Xiàn51,985
Tiānxīng Xiāng天星乡Rural TownshipQiūbĕi Xiàn43,004
Tiĕchăng Xiāng铁厂乡Rural TownshipMálìpō Xiàn27,914
Wéimò Yízú Xiāng维末彝族乡Rural TownshipYànshān Xiàn51,101
Wēnliú Xiāng温浏乡Rural TownshipQiūbĕi Xiàn36,286
Wŭzhū Xiāng五珠乡Rural TownshipGuăngnán Xiàn26,387
Xiàjīnchăng Xiāng下金厂乡Rural TownshipMálìpō Xiàn10,748
Xiăobàzi Zhèn小坝子镇TownMăguān Xiàn13,453
Xiăojiē Zhèn小街镇TownWénshān Shì22,180
Xĭgŭ Xiāng喜古乡Rural TownshipWénshān Shì9,365
Xīndiàn Yízú Xiāng新店彝族乡Rural TownshipQiūbĕi Xiàn19,208
Xīngjiē Zhèn兴街镇TownXīchóu Xiàn51,005
Xīnhuá Zhèn新华镇TownFùníng Xiàn67,976
Xīnjiē Xiāng新街乡Rural TownshipWénshān Shì11,131
Xīnmăjiē Xiāng新马街乡Rural TownshipXīchóu Xiàn16,844
Xīsă Zhèn西洒镇TownXīchóu Xiàn45,518
Yángliŭjĭng Xiāng杨柳井乡Rural TownshipGuăngnán Xiàn36,533
Yángwàn Xiāng杨万乡Rural TownshipMálìpō Xiàn16,406
Yuēzhĕ Zhèn曰者镇TownQiūbĕi Xiàn33,223
Zhĕlà Xiāng者腊乡Rural TownshipYànshān Xiàn28,874
Zhĕsāng Xiāng者桑乡Rural TownshipFùníng Xiàn14,345
Zhĕtài Xiāng者太乡Rural TownshipGuăngnán Xiàn17,781
Zhĕtù Xiāng者兔乡Rural TownshipGuăngnán Xiàn37,526
Zhuànjiăo Xiāng篆角乡Rural TownshipGuăngnán Xiàn22,197
Zhuīlìjiē Zhèn追栗街镇TownWénshān Shì9,840
Zhūjiē Zhèn珠街镇TownGuăngnán Xiàn40,623
Zhūlín Zhèn珠琳镇TownGuăngnán Xiàn63,314

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).