Home
Show Map

China: Sùqiān Shì / 宿迁市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Sùqiān Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Shùyáng Xiàn沭阳县County1,541,083
Sìhóng Xiàn泗洪县County909,298
Sìyáng Xiàn泗阳县County831,112
Sùchéng Qū宿城区District796,626
Sùyù Qū宿豫区District641,059
Sùqiān Shì宿迁市Prefecture-level City4,719,178

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Sùqiān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àiyuán Zhèn爱园镇TownSìyáng Xiàn47,481
Bājí Xiāng八集乡Rural TownshipSìyáng Xiàn20,020
Bànchéng Zhèn半城镇TownSìhóng Xiàn13,707
Băo'ān Xiāng保安乡Rural TownshipSùyù Qū17,487
Bĕidīngjí Xiāng北丁集乡Rural TownshipShùyáng Xiàn20,424
Bùzi Zhèn埠子镇TownSùchéng Qū43,902
Càijí Zhèn蔡集镇TownSùyù Qū37,414
Cāngjí Zhèn仓集镇TownSùchéng Qū34,514
Cáojí Xiāng曹集乡Rural TownshipSùyù Qū28,972
Cáomiào Xiāng曹庙乡Rural TownshipSìhóng Xiàn32,880
Chēmén Xiāng车门乡Rural TownshipSìhóng Xiàn26,966
Chéngtóu Xiāng城头乡Rural TownshipSìhóng Xiàn16,558
Chénjí Zhèn陈集镇TownSùchéng Qū37,190
Chénwéi Xiāng陈圩乡Rural TownshipSìhóng Xiàn29,436
Chuānchéng Zhèn穿城镇TownSìyáng Xiàn29,972
Dàxīng Zhèn大兴镇TownSùyù Qū43,330
Dīngzuĭ Zhèn丁嘴镇TownSùyù Qū27,303
Dōngxiăodiàn Xiāng东小店乡Rural TownshipShùyáng Xiàn25,927
Fēngshān Xiāng峰山乡Rural TownshipSìhóng Xiàn17,534
Gāodù Zhèn高渡镇TownSìyáng Xiàn28,615
Gāoxū Zhèn高墟镇TownShùyáng Xiàn26,663
Gĕngchē Zhèn耿车镇TownSùchéng Qū33,185
Gĕngwéi Zhèn耿圩镇TownShùyáng Xiàn28,623
Guāndūn Xiāng官墩乡Rural TownshipShùyáng Xiàn24,007
Guānmiào Zhèn关庙镇TownSùyù Qū33,013
Gŭchéng Jiēdào古城街道Urban SubdistrictSùchéng Qū38,352
Gŭchŭ Jiēdàobàn古楚街道办Urban SubdistrictSùchéng Qū21,245
Guīrén Zhèn归仁镇TownSìhóng Xiàn54,572
Hánshān Zhèn韩山镇TownShùyáng Xiàn30,281
Hébīn Jiēdào河滨街道Urban SubdistrictSùchéng Qū24,552
Hóngzéhú Nóngchăng洪泽湖农场Township-like AreaSìhóng Xiàn6,556
Huáchōng Zhèn华冲镇TownShùyáng Xiàn42,612
Huángdūn Zhèn黄墩镇TownSùyù Qū24,961
Huánghé Jiēdàobàn黄河街道办Urban SubdistrictSùchéng Qū47,045
Húdōng Zhèn湖东镇TownShùyáng Xiàn31,102
Hújí Zhèn胡集镇TownShùyáng Xiàn45,576
Jièjí Zhèn界集镇TownSìhóng Xiàn33,945
Jĭngtóu Xiāng井头乡Rural TownshipSùyù Qū17,572
Jīnsuŏ Zhèn金锁镇TownSìhóng Xiàn36,587
Láilóng Zhèn来龙镇TownSùyù Qū34,539
Lĭhéng Zhèn李恒镇TownShùyáng Xiàn28,358
Lĭkŏu Zhèn李口镇TownSìyáng Xiàn33,659
Línhé Zhèn临河镇TownSìyáng Xiàn40,724
Línhuái Zhèn临淮镇TownSìhóng Xiàn12,319
Lĭrén Xiāng里仁乡Rural TownshipSìyáng Xiàn28,297
Liújí Zhèn刘集镇TownShùyáng Xiàn29,062
Lónghé Zhèn龙河镇TownSùchéng Qū39,866
Lŏngjí Zhèn陇集镇TownShùyáng Xiàn19,711
Lóngjí Zhèn龙集镇TownSìhóng Xiàn32,227
Lóngmiào Zhèn龙庙镇TownShùyáng Xiàn41,617
Lùjí Zhèn陆集镇TownSùyù Qū36,959
Lújí Zhèn卢集镇TownSìyáng Xiàn35,175
Luówéi Xiāng罗圩乡Rural TownshipSùchéng Qū33,375
Măchăng Zhèn马厂镇TownShùyáng Xiàn53,281
Máowéi Xiāng茆圩乡Rural TownshipShùyáng Xiàn32,914
Méihuā Zhèn梅花镇TownSìhóng Xiàn32,662
Miánhuā Yuánzhŏngchăng棉花原种场Township-like AreaSìyáng Xiàn4,086
Miàotóu Zhèn庙头镇TownShùyáng Xiàn40,219
Náncài Xiāng南蔡乡Rural TownshipSùchéng Qū33,531
Nánliújí Xiāng南刘集乡Rural TownshipSìyáng Xiàn32,496
Péiwéi Zhèn裴圩镇TownSìyáng Xiàn50,068
Qiánjí Zhèn钱集镇TownShùyáng Xiàn24,227
Qīngyáng Jiēdào青阳街道Urban SubdistrictSìhóng Xiàn254,775
Qīngyīhú Nóngchăng青伊湖农场Township-like AreaShùyáng Xiàn7,261
Qīngyīhú Zhèn青伊湖镇TownShùyáng Xiàn32,615
Sāngxū Zhèn桑墟镇TownShùyáng Xiàn45,646
Sānkēshù Xiāng三棵树乡Rural TownshipSùchéng Qū30,589
Sānzhuāng Xiāng三庄乡Rural TownshipSìyáng Xiàn35,033
Shàngtáng Zhèn上塘镇TownSìhóng Xiàn43,487
Shíjí Xiāng石集乡Rural TownshipSìhóng Xiàn20,996
Shìlĭng Zhèn侍岭镇TownSùyù Qū25,126
Shuānggōu Zhèn双沟镇TownSìhóng Xiàn34,499
Shuāngzhuāng Zhèn双庄镇TownSùchéng Qū45,132
Shùchéng Jiēdào沭城街道办事处Urban SubdistrictShùyáng Xiàn409,783
Shùnhé Jiēdào顺河街道Urban SubdistrictSùyù Qū117,798
Sìhé Xiāng四河乡Rural TownshipSìhóng Xiàn23,996
Sìyáng Nóngchăng泗阳农场Township-like AreaSìyáng Xiàn8,716
Sūnyuán Zhèn孙园镇TownSìhóng Xiàn38,649
Tàipíng Zhèn太平镇TownSìhóng Xiàn27,943
Tánggōu Zhèn塘沟镇TownShùyáng Xiàn32,879
Tāngjiàn Zhèn汤涧镇TownShùyáng Xiàn29,299
Tiāngănghú Xiāng天岗湖乡Rural TownshipSìhóng Xiàn26,283
Tóngyáng Zhèn潼阳镇TownShùyáng Xiàn41,489
Túyuán Xiāng屠园乡Rural TownshipSùchéng Qū30,221
Wángguānjí Zhèn王官集镇TownSùyù Qū42,921
Wángjí Zhèn王集镇TownSìyáng Xiàn58,898
Wànpĭ Xiāng万匹乡Rural TownshipShùyáng Xiàn30,584
Wèiyíng Zhèn魏营镇TownSìhóng Xiàn31,807
Wújí Zhèn吴集镇TownShùyáng Xiàn34,695
Wŭlĭjiāng Nóngchăng五里江农场Township-like AreaSìhóng Xiàn6,634
Xiànglĭ Jiēdào项里街道Urban SubdistrictSùchéng Qū66,590
Xiánguān Zhèn贤官镇TownShùyáng Xiàn48,091
Xiăodiàn Zhèn晓店镇TownSùyù Qū66,390
Xìngfú Jiēdào幸福街道Urban SubdistrictSùchéng Qū68,482
Xīnhé Zhèn新河镇TownShùyáng Xiàn36,212
Xīnyuán Zhèn新袁镇TownSìyáng Xiàn38,877
Xīnzhuāng Zhèn新庄镇TownSùyù Qū18,576
Xīwéi Xiāng西圩乡Rural TownshipShùyáng Xiàn20,531
Yángbĕi Zhèn洋北镇TownSùchéng Qū32,165
Yánghé Zhèn洋河镇TownSùchéng Qū64,247
Yănghuà Zhèn仰化镇TownSùyù Qū23,442
Yánjí Zhèn颜集镇TownShùyáng Xiàn45,511
Yáogōu Xiāng瑶沟乡Rural TownshipSìhóng Xiàn20,492
Yítāo Zhèn沂涛镇TownShùyáng Xiàn55,153
Yuèlái Zhèn悦来镇TownShùyáng Xiàn38,943
Zàohé Zhèn皂河镇TownSùyù Qū41,916
Zhāngjiāwéi Zhèn张家圩镇TownSìyáng Xiàn32,351
Zhàngshān Línchăng嶂山林场Township-like AreaSùyù Qū3,340
Zhāngwéi Xiāng张圩乡Rural TownshipShùyáng Xiàn17,925
Zhāxià Zhèn扎下镇TownShùyáng Xiàn49,898
Zhènglóu Zhèn郑楼镇TownSùchéng Qū32,133
Zhòngxīng Zhèn众兴镇TownSìyáng Xiàn273,152
Zhōngyáng Zhèn中扬镇TownSùchéng Qū40,310
Zhōují Xiāng周集乡Rural TownshipShùyáng Xiàn19,964
Zhuāngwéi Xiāng庄圩乡Rural TownshipSìyáng Xiàn33,492
Zhūhú Zhèn朱湖镇TownSìhóng Xiàn33,788

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).