Home
Show Map

Wūqià Xiàn

County in Kizilsu / 克孜勒苏柯尔克孜自治州

County

The population of Wūqià Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wūqià Xiàn [Ulugqat]乌恰县County47,261
Kèzīlèsū Kē'ĕrkèzī Zìzhìzhōu [Kizilsu]克孜勒苏柯尔克孜自治州Kirghiz Autonomous Prefecture525,570

Contents: Townships

The population of the townships in Wūqià Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāyīnkùlŭtí Xiāng巴音库鲁提乡Rural TownshipWūqià Xiàn2,225
Biāo'ĕrtuōkuòyī Xiāng膘尔托阔依乡Rural TownshipWūqià Xiàn7,270
Bīngtuántuōyún Mùchăng兵团托云牧场Township-like AreaWūqià Xiàn815
Bōsītăntiĕlièkè Xiāng波斯坦铁列克乡Rural TownshipWūqià Xiàn7,953
Hēizīwéi Xiāng黑孜韦乡Rural TownshipWūqià Xiàn5,405
Jígēn Xiāng吉根乡Rural TownshipWūqià Xiàn2,090
Kāngsū Zhèn康苏镇TownWūqià Xiàn1,585
Tiĕlièkè Xiāng铁列克乡Rural TownshipWūqià Xiàn3,129
Tuōyún Xiāng托云乡Rural TownshipWūqià Xiàn1,810
Wúhéshālŭ Xiāng吾合沙鲁乡Rural TownshipWūqià Xiàn1,029
Wūlŭkèqiàtí Xiāng乌鲁克恰提乡Rural TownshipWūqià Xiàn3,951
Wūqià Zhèn乌恰镇TownWūqià Xiàn9,999

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).