Home
Show Map

Wŭlóng Qū

District in Chóngqìng Shì / 重庆市

District

The population of Wŭlóng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wŭlóng Qū [← Wŭlóng Xiàn]武隆区District351,038
Chóngqìng Shì重庆市Provincial City28,846,170

Contents: Townships

The population of the townships in Wŭlóng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusDistrict / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimă Zhèn白马镇TownWŭlóng Qū25,629
Báiyún Xiāng白云乡Rural TownshipWŭlóng Qū5,457
Cānggōu Xiāng沧沟乡Rural TownshipWŭlóng Qū8,497
Chángbà Zhèn长坝镇TownWŭlóng Qū15,286
Fènglái Xiāng凤来乡Rural TownshipWŭlóng Qū11,036
Hàokŏu Miáozú Gelăozú Xiāng浩口苗族仡佬族乡Rural TownshipWŭlóng Qū5,475
Héshùn Zhèn和顺镇TownWŭlóng Qū11,899
Hòupíng Miáozú Tŭjiāzú Xiāng后坪苗族土家族乡Rural TownshipWŭlóng Qū4,853
Huángyīng Xiāng黄莺乡Rural TownshipWŭlóng Qū7,955
Huŏlú Zhèn火炉镇TownWŭlóng Qū25,818
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownWŭlóng Qū20,829
Jiēlóng Xiāng接龙乡Rural TownshipWŭlóng Qū4,112
Miàoyā Xiāng庙垭乡Rural TownshipWŭlóng Qū8,752
Píngqiáo Zhèn平桥镇TownWŭlóng Qū14,926
Shíqiáo Miáozú Tŭjiāzú Xiāng石桥苗族土家族乡Rural TownshipWŭlóng Qū8,151
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipWŭlóng Qū9,826
Tiĕkuàng Xiāng铁矿乡Rural TownshipWŭlóng Qū3,210
Tóngzĭ Zhèn桐梓镇TownWŭlóng Qū8,896
Tŭdì Xiāng土地乡Rural TownshipWŭlóng Qū5,433
Tŭkăn Zhèn土坎镇TownWŭlóng Qū8,128
Wénfù Miáozú Tŭjiāzú Xiāng文复苗族土家族乡Rural TownshipWŭlóng Qū6,926
Xiàngkŏu Zhèn巷口镇TownWŭlóng Qū78,225
Xiānnǚshān Zhèn仙女山镇TownWŭlóng Qū13,808
Yājiāng Zhèn鸭江镇TownWŭlóng Qū19,636
Yángjiăo Zhèn羊角镇TownWŭlóng Qū14,659
Zhàojiā Xiāng赵家乡Rural TownshipWŭlóng Qū3,616

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).