Home
Show Map

Zhānhuà Qū

District in Bīnzhōu Shì / 滨州市

District

The population of Zhānhuà Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhānhuà Qū沾化区District351,672
Bīnzhōu Shì滨州市Prefecture-level City3,748,474

Contents: Townships

The population of the townships in Zhānhuà Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnhăi Zhèn滨海镇TownZhānhuà Qū8,639
Bótóu Zhèn泊头镇TownZhānhuà Qū28,752
Dàgāo Zhèn大高镇TownZhānhuà Qū36,202
Féngjiā Zhèn冯家镇TownZhānhuà Qū51,426
Fùguó Jiēdào富国街道办事处Urban SubdistrictZhānhuà Qū63,964
Fùyuán Jiēdào富源街道办事处Urban SubdistrictZhānhuà Qū42,358
Gŭchéng Zhèn古城镇TownZhānhuà Qū24,098
Hăifángbànshìchŭ Xiāng海防办事处乡Rural TownshipZhānhuà Qū294
Huángshēng Zhèn黄升镇TownZhānhuà Qū21,856
Lìguó Xiāng利国乡Rural TownshipZhānhuà Qū11,829
Xiàhé Xiāng下河乡Rural TownshipZhānhuà Qū13,238
Xiàwā Zhèn下洼镇TownZhānhuà Qū49,016

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).