Home
Show Map

China: Inner Mongolia

Contents: Prefectures, Leagues, Cities, Districts, Banners and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts, banners and counties in the Inner Mongolia (Nèi mĕnggŭ) Autonomous Region by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Estimate
2017-12-31
Ālāshàn Méng [Alxa]阿拉善盟League196,279231,334248,000
Ālāshàn Yòuqí [Alxa Right Banner]阿拉善右旗Banner25,28125,43026,900
Ālāshàn Zuŏqí [Alxa Left Banner]阿拉善左旗Banner148,672173,494200,400
Éjìnà Qí [Ejin]额济纳旗Banner22,32632,41031,400
Bāotóu Shì包头市Prefecture-level City2,254,4392,650,3642,877,700
Báiyún'èbókuàng Qū [Bayan Obo Mining District]白云鄂博矿区District25,28626,05027,800
Dá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí [Darhan Muminggan United Banner]达尔罕茂明安联合旗Banner98,325101,48696,800
Dōnghé Qū东河区District429,355512,045551,900
Gùyáng Xiàn固阳县County170,643175,574169,500
Jiŭyuán Qū九原区District277,593195,831229,300
Kūndūlún Qū [Hondlon]昆都仑区District505,951726,838793,200
Qīngshān Qū青山区District382,659600,284671,700
Shíguăi Qū石拐区District50,33735,80337,800
Tŭmòtè Yòuqí [Tumed Right Banner]土默特右旗Banner314,290276,453299,700
Bāyànnào'ĕr Shì [Bayan Nur]巴彦淖尔市Prefecture-level City1,682,6621,669,9151,684,800
Dèngkŏu Xiàn磴口县County117,561117,091116,600
Hángjĭn Hòuqí [Hanggin Rear Banner]杭锦后旗Banner284,279257,943258,400
Línhé Qū临河区District510,965541,721554,000
Wūlātè Hòuqí [Urad Rear Banner]乌拉特后旗Banner48,09065,20766,500
Wūlātè Qiánqí [Urad Front Banner]乌拉特前旗Banner319,376293,269296,400
Wūlātè Zhōngqí [Urad Middle Banner]乌拉特中旗Banner133,309134,204134,800
Wŭyuán Xiàn五原县County269,082260,480258,100
Chìfēng Shì赤峰市Prefecture-level City4,435,7374,341,2454,314,800
Ālŭkē'ĕrqìn Qí [Ar Horqin]阿鲁科尔沁旗Banner297,090272,205298,200
Áohàn Qí [Aohan]敖汉旗Banner580,842547,043531,200
Bālín Yòuqí [Bairin Right Banner]巴林右旗Banner174,275175,543173,000
Bālín Zuŏqí [Bairin Left Banner]巴林左旗Banner332,550327,765360,600
Hóngshān Qū红山区District318,512434,785462,000
Kālăqìn Qí [Harqin]喀喇沁旗Banner362,458293,246276,500
Kèshíkèténg Qí [Heshigten]克什克腾旗Banner242,957211,155199,800
Línxī Xiàn林西县County235,947200,619198,600
Níngchéng Xiàn宁城县County591,684546,845534,600
Sōngshān Qū松山区District538,176573,571601,400
Wēngniútè Qí [Ongniud]翁牛特旗Banner464,211433,298438,800
Yuánbăoshān Qū元宝山区District297,035325,170335,300
È'ĕrduōsī Shì [Ordos]鄂尔多斯市Prefecture-level City1,369,7661,940,6532,068,700
Dálātè Qí [Dalad]达拉特旗Banner311,608322,101333,000
Dōngshèng Qū东胜区District252,566582,544512,400
Ètuōkè Qí [Otog Banner]鄂托克旗Banner100,072148,844162,200
Ètuōkè Qiánqí [Otog Front Banner]鄂托克前旗Banner66,86668,28271,500
Hángjĭn Qí [Hanggin]杭锦旗Banner122,744111,102114,000
Kāngbāshí Qū [← Dōngshèng Qū]康巴什区District...44,020155,500
Wūshĕn Qí [Uxin]乌审旗Banner96,873124,527134,500
Yījīnhuòluò Qí [Ejin Horo]伊金霍洛旗Banner147,739226,752209,400
Zhŭngé'ĕr Qí [Jungar]准格尔旗Banner271,298356,501374,800
Hūhéhàotè Shì [Hohhot]呼和浩特市Prefecture-level City2,392,8952,866,6153,114,800
Hélíngé'ĕr Xiàn [Horinger]和林格尔县County176,474169,856181,700
Huímín Qū回民区District284,676394,555443,300
Qīngshuĭhé Xiàn清水河县County125,74893,887110,000
Sàihăn Qū赛罕区District445,762635,599706,600
Tŭmòtè Zuŏqí [Tumed Left Banner]土默特左旗Banner340,606312,532328,800
Tuōkètuō Xiàn [Togtoh]托克托县County185,582200,840211,700
Wŭchuān Xiàn武川县County157,530108,726121,200
Xīnchéng Qū新城区District409,629567,255610,000
Yùquán Qū玉泉区District266,888383,365423,700
Hūlúnbèi'ĕr Shì [Hulunbuir]呼伦贝尔市Prefecture-level City2,687,2282,549,2522,529,200
Āróng Qí [Arun]阿荣旗Banner304,210278,744282,100
Chén Bā'ĕrhŭ Qí [Old Barag Banner]陈巴尔虎旗Banner67,88258,24461,900
É'ĕrgŭnà Shì [Ergun]额尔古纳市County-level City87,82976,66774,700
Èlúnchūn Zìzhìqí [Oroqen]鄂伦春自治旗Autonomous Banner292,097223,752205,800
Èwēnkèzú Zìzhìqí [Evenk Autonomous Banner]鄂温克族自治旗Autonomous Banner146,808134,979134,800
Gēnhé Shì根河市County-level City157,337110,438137,300
Hăilā'ĕr Qū [Hailar]海拉尔区District262,184344,934351,500
Mănzhōulĭ Shì满洲里市County-level City...149,512225,000
Mòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí [Morin Dawa]莫力达瓦达斡尔族自治旗Autonomous Banner294,501276,912280,800
Xīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí [New Barag Right Banner]新巴尔虎右旗Banner36,76436,35634,300
Xīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí [New Barag Left Banner]新巴尔虎左旗Banner41,64740,25842,000
Yákèshí Shì牙克石市County-level City405,806352,173331,000
Zhāláinuò'ěr Qū [Jalainur; ← Mănzhōulĭ Shì]扎赉诺尔区District...99,96080,900
Zhālántún Shì扎兰屯市County-level City409,051366,323341,800
Tōngliáo Shì通辽市Prefecture-level City3,028,4193,139,1533,128,700
Huòlínguōlè Shì [Holingol]霍林郭勒市County-level City66,945102,214117,500
Kāilŭ Xiàn开鲁县County382,836396,166369,300
Kē'ĕrqìn Qū [Horqin]科尔沁区District793,913898,895925,100
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí [Horqin Left Back Banner]科尔沁左翼后旗Banner387,577379,237357,100
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí [Horqin Left Middle Banner]科尔沁左翼中旗Banner511,196514,741492,700
Kùlún Qí [Hure]库伦旗Banner172,419167,020163,700
Nàimàn Qí [Naiman]奈曼旗Banner421,049401,509423,300
Zhālŭtè Qí [Jarud]扎鲁特旗Banner292,484279,371311,500
Wūhăi Shì乌海市Prefecture-level City427,553532,902561,100
Hăibówān Qū海勃湾区District199,557296,177315,500
Hăinán Qū海南区District100,819103,355108,000
Wūdá Qū乌达区District127,177133,370137,600
Wūlánchábù Shì [Ulanqab]乌兰察布市Prefecture-level City2,284,4142,143,5902,102,500
Cháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí [Chahar Right Back Banner]察哈尔右翼后旗Banner164,980150,174154,800
Cháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí [Chahar Right Front Banner]察哈尔右翼前旗Banner209,468164,434124,900
Cháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí [Chahar Right Middle Banner]察哈尔右翼中旗Banner167,203149,483142,000
Fēngzhèn Shì丰镇市County-level City264,204245,608252,400
Huàdé Xiàn化德县County129,161123,535121,000
Jíníng Qū集宁区District272,448356,135409,200
Liángchéng Xiàn凉城县County197,098185,954183,000
Shāngdū Xiàn商都县County276,156234,417196,500
Sìziwáng Qí [Dorbod]四子王旗Banner180,568176,818151,400
Xīnghé Xiàn兴和县County250,261220,067220,000
Zhuózī Xiàn卓资县County172,867136,965131,000
Xīlínguōlè Méng [Xilin Gol]锡林郭勒盟League975,1681,028,0221,051,600
Ābāgā Qí [Abag]阿巴嘎旗Banner46,97543,57443,000
Dōng Wūzhūmùqìn Qí [East Ujimqin Banner]东乌珠穆沁旗Banner85,90993,96295,700
Duōlún Xiàn多伦县County102,879100,893102,800
Èrliánhàotè Shì [Erenhot]二连浩特市County-level City47,02574,17973,500
Sūnítè Yòuqí [Sonid Right Banner]苏尼特右旗Banner76,88071,06368,000
Sūnítè Zuŏqí [Sonid Left Banner]苏尼特左旗Banner37,61233,65232,300
Tàipūsì Qí [Taibus]太仆寺旗Banner170,261112,339111,000
Xiānghuáng Qí [Bordered Yellow Banner]镶黄旗Banner26,84328,45029,000
Xīlínhàotè Shì [Xilinhot]锡林浩特市County-level City173,796245,886267,000
Xī Wūzhūmùqìn Qí [West Ujimqin Banner]西乌珠穆沁旗Banner72,16387,61493,600
Zhènglán Qí [Xulun Hoh]正蓝旗Banner71,18681,96783,200
Zhèngxiāngbái Qí [Plain and Bordered White Banner]正镶白旗Banner63,63954,44352,500
Xīng'ān Méng [Hinggan]兴安盟League1,588,7871,613,2461,604,200
Ā'ĕrshān Shì [Arxan]阿尔山市County-level City45,18968,31167,700
Kē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí [Horqin Right Front Banner]科尔沁右翼前旗Banner341,574299,834340,000
Kē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí [Horqin Right Middle Banner]科尔沁右翼中旗Banner247,031251,461248,800
Tūquán Xiàn突泉县County292,852274,213267,800
Wūlánhàotè Shì [Ulan Hot]乌兰浩特市County-level City269,162327,081331,900
Zhālàitè Qí [Jalaid]扎赉特旗Banner392,979392,346390,100
Nèi mĕnggŭ [Inner Mongolia]内蒙古自治区Autonomous Region23,323,34724,706,29125,286,000

Source: China National Bureau of Statistics (web), Nei Menggu Provincial Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males12,838,243
Females11,868,048
Urbanization (C 2010)
Rural10,986,117
Urban13,720,174
Age Groups (C 2010)
0-14 years3,476,431
15-64 years19,361,683
65+ years1,868,177
Age Distribution (C 2010)
0-9 years2,211,575
10-19 years2,929,780
20-29 years4,143,584
30-39 years4,508,422
40-49 years4,748,193
50-59 years3,328,324
60-69 years1,632,182
70-79 years962,853
80+ years241,378
Generations in Household (C 2010)
13,065,851
24,312,379
3807,610
4+19,658