Home
Show Map

China: Fújiàn

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Fújiàn Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Fúzhōu Shì福州市Prefecture-level City6,386,0157,115,369
Cāngshān Qū仓山区District482,039762,746
Chánglè Qū [← Chánglè Shì]长乐区District689,815682,626
Fúqīng Shì福清市County-level City1,174,5401,234,838
Gŭlóu Qū鼓楼区District559,858687,705
Jìn'ān Qū晋安区District510,611792,491
Liánjiāng Xiàn连江县County599,962561,490
Luóyuán Xiàn罗源县County232,351207,677
Măwĕi Qū马尾区District203,527231,929
Mĭnhòu Xiàn闽侯县County580,048662,118
Mĭnqīng Xiàn闽清县County288,598237,643
Píngtán Xiàn平潭县County371,922357,760
Táijiāng Qū台江区District368,400446,891
Yŏngtài Xiàn永泰县County324,344249,455
Lóngyán Shì龙岩市Prefecture-level City2,684,3102,559,545
Chángtīng Xiàn长汀县County403,121393,390
Liánchéng Xiàn连城县County297,498248,645
Shàngháng Xiàn上杭县County433,700374,047
Wŭpíng Xiàn武平县County329,916278,182
Xīnluó Qū新罗区District543,731662,429
Yŏngdìng Qū永定区District411,587362,658
Zhāngpíng Shì漳平市County-level City264,757240,194
Nánpíng Shì南平市Prefecture-level City2,816,5812,645,548
Guāngzé Xiàn光泽县County142,214134,113
Jiànōu Shì建瓯市County-level City478,651452,174
Jiànyáng Qū建阳区District317,848289,362
Pŭchéng Xiàn浦城县County321,272304,583
Shàowŭ Shì邵武市County-level City288,401275,112
Shùnchāng Xiàn顺昌县County231,599191,588
Sōngxī Xiàn松溪县County142,453125,472
Wŭyíshān Shì武夷山市County-level City212,156233,554
Yánpíng Qū延平区District488,818467,875
Zhènghé Xiàn政和县County193,169171,715
Níngdé Shì宁德市Prefecture-level City2,991,2582,821,996
Fú'ān Shì福安市County-level City554,057563,640
Fúdĭng Shì福鼎市County-level City521,070529,534
Gŭtián Xiàn古田县County398,990323,700
Jiāochéng Qū蕉城区District400,293429,260
Píngnán Xiàn屏南县County168,482137,724
Shòuníng Xiàn寿宁县County230,571175,874
Xiápŭ Xiàn霞浦县County456,474461,176
Zhèróng Xiàn柘荣县County92,43488,387
Zhōuníng Xiàn周宁县County168,887112,701
Pútián Shì莆田市Prefecture-level City2,727,9232,778,508
Chéngxiāng Qū城厢区District...413,853
Hánjiāng Qū涵江区District...470,097
Lìchéng Qū荔城区District...499,110
Xiānyóu Xiàn仙游县County855,439824,707
Xiùyŭ Qū秀屿区District...570,741
Quánzhōu Shì泉州市Prefecture-level City7,283,0408,128,533
Ānxī Xiàn安溪县County1,011,437977,435
Déhuà Xiàn德化县County301,834277,867
Fēngzé Qū丰泽区District397,847529,640
Huì'ān Xiàn惠安县County897,381944,231
Jìnjiāng Shì晋江市County-level City1,479,2591,986,447
Lĭchéng Qū鲤城区District292,157404,817
Luòjiāng Qū洛江区District160,071187,189
Nán'ān Shì南安市County-level City1,385,2761,418,451
Quángăng Qū泉港区District342,211313,539
Shíshī Shì石狮市County-level City498,786636,700
Yŏngchūn Xiàn永春县County516,781452,217
Sānmíng Shì三明市Prefecture-level City2,574,0752,503,388
Dàtián Xiàn大田县County331,019311,631
Jiānglè Xiàn将乐县County158,491148,867
Jiànníng Xiàn建宁县County133,918119,979
Méiliè Qū梅列区District156,874176,539
Míngxī Xiàn明溪县County109,102102,667
Nínghuà Xiàn宁化县County298,434272,443
Qīngliú Xiàn清流县County135,660136,248
Sānyuán Qū三元区District180,231198,958
Shā Xiàn沙县County228,548226,669
Tàiníng Xiàn泰宁县County114,187110,278
Yŏng'ān Shì永安市County-level City334,852347,042
Yóuxī Xiàn尤溪县County392,759352,067
Xiàmén Shì厦门市Sub-provincial City2,053,0703,531,347
Hăicāng Qū海沧区District227,007288,739
Húlĭ Qū湖里区District413,316931,291
Jímĕi Qū集美区District148,678580,857
Sīmíng Qū思明区District683,256929,998
Tóng'ān Qū同安区District...496,129
Xiáng'ān Qū翔安区District...304,333
Zhāngzhōu Shì漳州市Prefecture-level City4,581,6754,809,983
Chángtài Xiàn长泰县County190,288206,809
Dōngshān Xiàn东山县County206,152211,505
Huá'ān Xiàn华安县County159,099159,152
Lónghăi Shì龙海市County-level City816,318877,762
Lóngwén Qū龙文区District134,690167,463
Nánjìng Xiàn南靖县County342,165333,969
Pínghé Xiàn平和县County532,649498,533
Xiāngchéng Qū芗城区District433,194538,186
Yúnxiāo Xiàn云霄县County403,617415,835
Zhāngpŭ Xiàn漳浦县County795,347802,971
Zhào'ān Xiàn诏安县County568,156597,798
Fújiàn福建省Province34,097,94736,894,217

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males18,981,054
Females17,913,163
Urbanization (C 2010)
Rural15,832,277
Urban21,061,940
Age Groups (C 2010)
0-14 years5,705,698
15-64 years28,276,389
65+ years2,912,130
Age Distribution (C 2010)
0-9 years3,984,059
10-19 years4,538,418
20-29 years7,218,474
30-39 years6,652,247
40-49 years6,207,611
50-59 years4,081,020
60-69 years2,211,117
70-79 years1,398,771
80+ years602,500
Generations in Household (C 2010)
14,174,948
25,041,406
31,913,031
4+76,932